Natječaj za izbor direktora/ice turističkog ureda TZ općine Primošten

22stu

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE
DIREKTORA/ICE TURISTIČKOG UREDA
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PRIMOŠTEN

22. studenog 2016.godine.

Temeljem odredbi članka 17.točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog
turizma (NN 152/08)članka 53,stavak 1.,2.,3. Statuta turističke zajednice općine Primošten
(Službeni vjesnik broj 9. od 03.kolovoza 2010.) te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Primošten raspisuje,

NATJEČAJ
Za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Primošten

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br.152/08)i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada ,županije i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (NN42/14 i 114/14),kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-završen preddiplomski sveučilišni studij(sveučilišni prvostupnik /prvostupnica) ili stručni studij(stručni prvostupnik/prvostupnica)ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij(magistar/magistra)ili specijalistički diplomski stručni studij(stručni specijalist/specijalistica)

-godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima

-aktivno znanje jednog svjetskog jezika;

-položen stručni ispit za rad u turističkom uredu ;

-poznavanje rada na osobnom računalu;

-izrada prijedloga programa rada Turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave Natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje-područni ured Šibenik i na službenoj stranici TZ Primošten.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom(preporučeno) na adresu :Turistička zajednica općine Primošten(Turističko vijeće)Trg biskupa Josipa Arnerića 2,22202 Primošten s naznakom
Ne otvarati-Natječaj za direktora/icu

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona-mobitela i e-mail adresu,
Naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj ,specifikaciju priloga(dokaz) uz prijavu , te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu ,kandidati su dužni priložiti:

-životopis,

– dokaz o stručnoj spremi(preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

-dokaz o radnom iskustvu

-prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,

-dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

-preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit)ili izjavu da ga nije dužan polagati,

-potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,

-izvod iz kaznene evidencije, dokaz da se protiv kandidata ne vodi sudski spor ili zabrana obavljanja poslova iz područja turizma.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima ovog natječaja neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviještenim pisanim putem ili elektronskim (e -mail) po
donošenju odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkoj vijeća Turističke zajednice općine Primošten.

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Primošten zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice
po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće
Turističke zajednice općine Primošten