Natječaj za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice općine Primošten

25velj

Na temelju članka18.točka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 52/19.i 42/20), i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17,72/17 i 13/2022),,članka 24.točke 6 i članka 40. Statuta Turističke zajednice općine Primošten, te odluke Turističkog vijeća općine Primošten dana 22.02.2022,raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor direktora /direktorice Turističke zajednice općine Primošten

na mandat od četiri godine

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br.93/14, 127/17 i 98/19) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br.52/19) te odredbi članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije  i Glavnom uredu Hrvatske Turističke zajednice ( NN 13/22)

KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

 1. Završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovog stavka, ili jedna godina radnog iskustva u rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. Znanje jednog stranog jezika,
 4. Znanje rada na osobnom računalu,
 5. Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu ,a ako nema ,dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,

Uz dokaze o ispunjenju posebnih uvjeta  prilikom prijave na javni natječaj ,kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice ,izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

II. Osim uvjeta iz prethodnog stavka ,kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjete da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva ,dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21.stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 52/2019).

III. Uz pisanu prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 2. dokaz o radnom iskustvu na poslovima s područja turizma – elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda ranijeg poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz ( Preslika ugovora o radu, rješenje i slično) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci ,na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 3. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice
 4. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika – preslika potvrde/ svjedodžbe/certifikata ili vlastoručno potpisana Izjava
 5. dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu ,a ako nema ,treba u roku od  jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu – presliku potvrde/svjedodžbe/certifikata ili vlastoručno potpisana Izjava
 7. uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca )
 8. preslika osobne iskaznice ili domovnice
 9. broj telefona, e-mail adresu

Napomena: Sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/2019)

 • direktoru turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica
 • direktor turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice
 • direktor turističkog ureda ne smije donositi ili sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera
 • direktor turističkog ureda ne može biti predsjednik niti član skupštine, turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice

IV. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave NATJEČAJA

     Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresu :

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PRIMOŠTEN, Trg biskupa Josipa Arnerića  2, 22202

Primošten, s naznakom  „Za natječaj – ne otvaraj „

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici , a prije izbora kandidata / kandidatkinje predočiti će se izvornik ili ovjerena preslika.

Za osobe koje udovoljavaju uvjetima natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje ,biti će proveden prethodni intervju o čemu će biti prethodno obavješteni telefonski ili elektroničkim putem.

Za kandidata koji /kandidatkinju koji ne pristupi razgovoru, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu za Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlana Komisija za provedbu Natječaja koju je imenovalo Turističko vijeće Općine Primošten.

Komisija će nakon provedenog postupka dostaviti listu kandidata Turističkom vijeću .

Pozvani kandidati/kandidatkinje obaviti će intervju sa tročlanom komisijom.

O rezultatima Natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od donošenja Odluke o odabiru kandidata / kandidatkinje na sjednici Turističkoj vijeća općine Primošten.

Obavijest o natječaju biti će objavljen na službenoj Internet stranici Turističke zajednice općine Primošten www.tz-primosten.hr i na Hrvatskom zavodu  za zapošljavanje.

V. Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podatci obrađuju u potrebnom obimu i svrhu potrebe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679.

Primošten,25.02.2022.
Predsjednik Turističke zajednice općine  Primošten
Stipe Petrina